Thursday, November 29, 2007

A Yiddishe Mame

The first disk of the 3 disk set is called 'Yiddish Golden Hits'. So obviously, the first song is A Yiddishe Mame. This is the version as sung by the greatest cantor of all times, Yossele Rosenblatt.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
איך װיל ביי אייך אַ קאַשע פֿרעגען, זאָגט מיר װער עס קען,
מיט װעלכע טײַערע פּאַרמעגען בענטשט ג־ט אַלעמען,
מ'קױפֿט דאָס נישט פֿאַר קײַנע געלט, דאָס גיט מען נאָר אומזיסט,
און דאָך אַז מען פֿאַרלירט דאָס אױ, װי טרערן מען פֿערגיסט,
אַ צװײטען גיט מען קײנעם ניט' עס העלפֿט נישט קײַן געװײַן,
אױ, װער עס האָט פֿאַרלױרען, דער װײס שױן װאָס איך מײַן.

אַ ייִדישע מאַמע, עס גיבט נישט בעסער אױף דער װעלט,
אַ ייִדישע מאַמע, אױ װײַ װי ביטער װען זי פֿעלט,
װי שײַן און ליכטיג איז אין הױז װען די מאַמע איז דאָ,
װי טרױעריג פֿינסטער װערט װען גאָט, נעמט איר אױף עולם הבאַ

אין װאַסער אין פֿײַער װאָלט זי געלאָפֿן פֿאַר איר קינד
נישט האַלטן איר טײַער, דאָס איז געװיס די גרעסטע זינד,
אױ װי גליקליך און רײַך איז דער מענטש װאָס האָט,
אַזאַ שײַנע מתנה געשײַנקט פֿון ג־ט,
נאָר אײן אַלטיטשקע ייִדישע מאַמע,
אױ מאַמע מײַן

Welcome Back

I just returned from a week in Israel. While there, I bought a three disk set named The Complete Yiddish Hits Collection. I hope to begin uploading one song at a time along with the lyrics. Stay posted.

Wednesday, May 16, 2007

Odessa Mama - אדעסא מאמא


אדעסא מאמא


ווער עס איז נאר ניט געווען

אין דער שיינער שטאט אדעס,

האט די וועלט גאר ניט געזען

און ער ווייס ניט פון פראגרעס.

וואס מיר ווין און וואס פאריז,

בלאטע, חוזק, קיין פארגלייך,

נאר אדעס אט דארטן איז

א גן עדן, זאג איך אייך.

דארט אין א טראקטיר

דערלאנגט מען אייך ביר

און פארבייסן דערצי

א פרישע סקראמבלי.

באשמאלא און באליק

און צו דעם א שאשליק

מיט א גיט גלעזל וויין –

וואס קען בעסער נאך זיין?

אוי אדעסא מאמא,

ביסט מיר טייער ליב אן שיעור.

אוי אדעסא מאמא,

געוואלד איך ביינק נאך דיר!

אוי אדעסא מאמא,

ווער קען דיך פארגעסן, ווער?

אוי אדעסא מאמא,

איך זע דאך דיר נישט מער.

דיינע גאסן, טראטווארן

זיינען פרעכטיג, לעכטיג שיין.

די קאפייען, די בולווארן,

דאס פארגעסן קען מען ניין.

די שארבאנקעס, די ציגיינקעס,

מיט דעם טומל טא-רא-ראם,

די האטעלן, די מאמזעלן

ליגט מיר נאך יעצט אין טעם.

אוי אדעסא מאמא,

ביסט מיר טייער ליב אן שיעור.

אוי אדעסא מאמא,

געוואלד איך ביינק נאך דיר!

אוי אדעסא מאמא,

ווער קען דיך פארגעסן, ווער?

אוי אדעסא מאמא,

איך בענק נאך דיר און שווער.

איי, איי, איי, איי, איי,

דאס פארגעסן קען מען ניין,

איי, איי, איי, איי, איי,

ווי וואלט איך געוואלט דיך זען!

האפ טי די די די .......

אוי אדעס-אדעסא מאמא,

ביסט די שענסטע פאנאראמא,

יעדער איינער האט דיך שטארק געשעצט.

די שאנטאנען, רעסטאראנען,

היינט נאך וועסט דו דיך דערמאנען,

ווער ווייסט וואס איז געווארן פון דיר יעצט?

אדעס, אדעס, איך ביינק נאך דיר – אדעס!


Transliteration

Ver es iz nor nit geven

In der sheyner shtot Odess

Hit di velt gor nit gezeyn

Un er veyst nit fun progress.

Vos mir Vin un vos Pariz,

Blotte, khoyzik, kayn farglaykh,

Nor Odess ot dortn iz

A Gan Eydn, zog ikh aykh.

Dort in a traktir

Derlangt men aych bir

Un farbaysen dertsi

A frishe skrumbli

Bashmala un balik

Un tsu dem a shashlik;

Mit a git glezl vayn -

Vos ken beser nokh zayn?

Oy, Odessa Mama,

Bist mir tayr lib on shir.

Oy, Odessa Mama,

Gevald ikh benk nokh dir!

Oy, Odessa Mama,

Ver ken dikh fargesen, ver?

Oy, Odessa Mama,

Ikh ze dokh dir nisht mer.

Oy, Odessa Mama,

Ikh benk nokh dir un shver:

Dayne gasn, tratvaren

Zaynen prekhtig, lekhtig sheyn.

Di kafeyen, di bulvaren,

Dos fargesen ken men neyn.

Di sharbankes, di tzigankes,

Mit dem tuml-ta-ra-ram,

Di hoteln, di mamzeln

Ligt mir nokhyetst in tam.

Oy, Odessa Mama,

Bist mir tayr lib on shir.

Oy, Odessa Mama,

Gevald ikh benk nokh dir!

Oy, Odessa Mama,

Ver ken dikh fargesen, ver?

Oy, Odessa Mama,

Ikh ze dokh dir nisht mer.

Oy, Odessa Mama,

Ikh benk nokh dir un shver:

Ay, ay, ay, ay, ay,

Dos fargesn ken men neyn

Ay, ay, ay, ay, ay,

Vi volt ikh gevolt dikh zeyn!

Hop tidl dam ti stidl didl dam ti...

Oy, Odess-Odessa Mama,

Bist di shenste panorame;

Yedr eyner hot dikh shtark geshetst.

Di shantanen, restoranen,

Haynt nokh vest du dikh dermanen

Ver veyst vos iz gevorn fun dir yetst?

Odess, Odess, ikh benk nokh dir - Odess!


Translation

Whoever has not been
In the beautiful city of Odessa
Has not seen the world
And knows nothing of progress
Who cares for Vienna of Paris,
They're puddles, jokes, no comparison
Only in Odessa is
A Paradise, I say.

There in a restaurant
They serve you beer
And with it a bite
Of fresh skrumbli
Bashmala
and balik
And with them a shashlik
With a good glass of wine -
What could be better?

Oh, Mother Odessa,
You're forever dear to me.
Oh, Mother Odessa,
How I long for thee!
Oh, Mother Odessa,
Who can forget you?
Oh, Mother Odessa,
I see you no more.
Oh, Mother Odessa,
I long for you and vow:

Your avenues, promenades
Are light, beautiful.
The cafes, the boulevards,
One can never forget.
The carriages, the gypsies,
The tumult, ta-ra-ram,
The hotels, the young ladies
Still are on my mind.

Oh, Mother Odessa,
You're forever dear to me.
Oh, Mother Odessa,
How I long for thee!
Oh, Mother Odessa,
Who can forget you?
Oh, Mother Odessa,
I long for you and vow:

Ay, ay, ay, ay, ay,
One cannot forget.
Ay, ay, ay, ay, ay,
How I should like to see you again!
Hop tidl dam ti stidl didl dam ti.....

Oh, Odess-Odessa Mother,
You are the most beautiful panorama;
Everyone treasured you dearly.
The cabarets, restaurants,
You will still remember today
Who knows what has become of you?
Odessa, Odessa, I long for you!

Tuesday, May 8, 2007

דער אלטער מנשה - Der Alter Menashe

This is a beautiful song, which portrays the Jewish shtetl life, emphasizing the hardships of poverty, yet at the same time the great faith in the Creator, that he will provide what is necessary.
This is the first song I am posting, so please feel free to comment on anything and everything. The lyrics are written in Yiddish, and then the translation. If you feel there is an error in the translation, just leave me a comment.

דער אלטער מנשה

איז געסעסן ביי דער גמרא דער אלטער מנשה
און געלערנט מיט התלהבות.
קומט צו גיין זיין ווייב זלאטע
און פרעגט אים א קשיא,
וואו נעמט מען אויף שבת?
ניטא קיין ברויט,
נו וואס פאר א חידוש
ניטא קיין חלה,
קיין וויין אויף קידוש
אפשר איז א סברא
זאלסט פארמאכן די גמרא
און גיין ערגעץ בארגן
א פאר גראשן אויף מארגן
ווייל פון דיין לערנען מיט התלהבות
וועט ניט זיין אויף שבת!
(טאק ני בודיעט נא שבת)


לערנט ווייטער דער אלטער מנשה
מה תיקנת? – ס'איז א שווערע קשיא
ווייל קושאט כאטשעטסא
אי קושאט טרעבא
אי קושאט נוזשנא
טא וואזשע זאל מען זאגן
א תירוץ אויף מארגן

ענטפערט זיין ווייב, זלאטע
מנשה מנשה
דו ביסט דאך א טאטע!
מיר האבן דאך צוויי טעכטער שוין ראוי לברכה
און וויי, דער ג-ט צו דאנקען
א כבוד פאר דער גאנצער משפחה
און דו דער גרויסער למדן האסט גאר פארגעסן
אז ס'איז נישטא אויף קיין נדן
זיי ווערן, חלילה, פארזעסן!

לערנט ווייטער מנשה
זלאטע, זלאטע!
(ס'איז געשריבן אין רש"י)
א יידישע טאכטער דארף ניט פרעגן קיין קשיות
זי דארף דאנקען און לויבן דער בורא
אז זי האט א מאן א בן תורה
ס'איז נישטא אויף היינט
ס'איז נישטא אויף מארגן
האבן מיר א גרויסן בורא
און ער וועט שוין זארגןDer Alter Menashe

Sat by the Gemara the old Menashe
And learned with enthusiasm
Comes his wife Zlata
And asks him a question
Where do we take for Shabbos?
There is no bread
Nu, whats the Chiddush
There is no Challah
No wine for Kiddush
Maybe its a reasoning
You should close the Gemara
And go somewhere and borrow
A few pennnies for tomorrow
Because from your enthusiastic learning
There won't be for Shabbos!

Continues to learn the old Menashe
What have you corrected - it's a difficut question
Because he wants to eat
And to eat is necessary
Hence, what shall one say
An answer on the morrow.

Replies his wife, Zlata
Menashe Menashe
You are a father!
We have two daughters already worth of blessing
And, very, thank G-d
An honor for the entire family
And you the great learned one have forgotten
That if there isn't for a dowry
They will, forbid, be stranded!

Continues to learn, Menashe,
Zlata, Zlata!
(It is written in Rashi)
A Jewish daughter need not ask any questions
She must thank and praise the Creator
That she has a husband, a Torah scholar
There isn't for today
There isn't for tomorrow
We have a great Creator
And he will provide

Monday, May 7, 2007

Welcome to the Yiddish Lyrics blog

Hi Readers,
For quite some time now I have been interested in Yiddish music. Yiddish has always been my mameh loshon, my mother tongue, and I still speak it on a regular basis. I have decided to start this blog to share some of the lyrics I have compiled over time. Although there are many sites that provide lyrics to Yiddish songs, I have oftentimes encountered difficulty in finding accurate lyrics to many songs I have come across. I will start posting some of the songs I already have, but if any of you readers would like lyrics to a specific song, please don't hesitate to ask. Enjoy!
Google